Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. DEFINITIES

1.1. Wederpartij: opdrachtgever, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten;

1.2. Cursist: de natuurlijke persoon zijnde de particulier of de door wederpartij opgegeven persoon die feitelijk deelneemt aan een door Training Academy Uden verzorgde cursus;

1.3. Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden;

1.4. Open cursus: cursus met deelname door particulieren en/of cursist(en) uit een of meerdere verschillende bedrijven en/of organisaties;

1.5. ‘In company’ of In-house cursus: cursus op een door de op wederpartij gekozen locatie met deelname door cursist(en) uit een of meerdere bedrijven en/of organisaties.

 Artikel 2. ALGEMEEN

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of adviezen van opdrachten en diensten van Training Academy Uden. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.Training Academy Uden.nl en worden op verzoek gratis toegezonden;

2.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn. De overige algemene voorwaarden blijven van kracht en onaangetast zoals benoemd in artikel 16 van deze algemene voorwaarden.;

2.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Training Academy Uden en de wederpartij kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Training Academy Uden. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens van de administratie van Training Academy Uden beslissend;

2.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Training Academy Uden niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Training Academy Uden is bevestigd;

 Artikel 3. AANBIEDINGEN/ OFFERTE

3.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Training Academy Uden de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd. Tevens is het vastleggen (boeken) van een trainingsdatum door de wederpartij een bevestiging voor akkoord van de offerte van Training Academy Uden. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Training Academy Uden desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Training Academy Uden en deze algemene voorwaarden;

3.2. In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, bedragen, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Training Academy Uden niet;

3.3. De aanbieding/offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vast honorarium of dat de opdracht zal geschieden op gewerkte tijdseenheid; Aangenomen honorarium; Het verrichten van de opdracht, welke tussen de wederpartij en Training Academy Uden zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag; Gewerkte tijdseenheid: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

3.4. Indien de wederpartij met betrekking tot hetzelfde project niet alleen aan Training Academy Uden, maar ook aan andere een offerte vraagt, dient wederpartij Training Academy Uden hierover vooraf te informeren;

3.5. Een offerte wordt uitgebracht op basis van de op dat moment bekende gegevens. Indien door of vanwege wederpartij verstrekte informatie – naar achteraf blijkt – een verkeerd beeld schetst van de feitelijke situatie, is Training Academy Uden gerechtigd het aantal aan een opdracht te besteden uren te herrekenen. Training Academy Uden kan alsdan de offerte op basis van de aan het licht gekomen nieuwe feiten en omstandigheden bijstellen, onder mededeling daarvan aan de wederpartij.

 Artikel 4. GEHEIMHOUDING

4.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Training Academy Uden of haar bedrijf, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;

4.2. Training Academy Uden zal geen gegevens die door wederpartij aan haar ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, of waarvan Training Academy Uden tijdens de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan derden bekend maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of tenzij Training Academy Uden daarvoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij;

4.3. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Training Academy Uden en de wederpartij plaatsvinden, worden eveneens als strikt vertrouwelijk beschouwd.

 Artikel 5. OVEREENKOMSTEN

5.1. Training Academy Uden neemt bij de uitvoering een inspanningsverplichting op zich en zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap;

5.2. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, zullen de partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. Indien deze wijziging financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal Training Academy Uden de wederpartij hierover tevoren inlichten;

5.3. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, komt de oorspronkelijk overeengekomen tijd te vervallen;

5.4. Inschrijving voor de door Training Academy Uden te verzorgen open cursussen kan door wederpartij plaatsvinden door het inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

5.5. Terzake een ‘in company’-cursus zal wederpartij een offerte aanvragen bij Training Academy Uden, volgens artikel 3. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Training Academy Uden is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

 Artikel 6. HONORARIUM/ PRIJZEN

6.1. Alle prijsopgaven en het honorarium die Training Academy Uden in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding/ tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen exclusief BTW, exclusief reiskosten en andere op de overeenkomst vallende kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

6.2. Het honorarium van Training Academy Uden is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht;

6.3. Bij vergoedingen welke gebaseerd zijn op een uurtarief wordt – voor zover mogelijk – vooraf een inschatting van het aantal aan de opdracht te besteden uren gemaakt op basis van ervaring en door wederpartij geschetste feiten en omstandigheden;

6.4. Reiskosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

 Artikel 7. BETALING

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van Training Academy Uden of door middel van storting op een door Training Academy Uden aangewezen bank- of girorekening;

7.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

7.3. Indien de wederpartij in gebreke is met de betaling van facturen, is Training Academy Uden gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Eventuele daaruit voortvloeiende schade is voor rekening van de wederpartij;

7.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, waaronder wettelijke rente, is Training Academy Uden alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;

7.5. Alle door Training Academy Uden gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig het incassotarief van de Wet Incasso Kosten. De gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door Training Academy Uden ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat, komen tevens voor rekening van de wederpartij;

7.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;

7.7. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

 

Artikel 8. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

8.1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, gelden niet als fatale termijnen en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk zijn aanvaard. Bij niettijdige aanlevering is Training Academy Uden dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

8.2. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Training Academy Uden de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar – na afloop van de overeengekomen leveringstermijn – schriftelijke aangezegde redelijke termijn;

8.3. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met een redelijke termijn wanneer: – er sprake is van vertraging in enige voor de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Training Academy Uden  kan worden toegerekend; – de wederpartij in één of meer verplichtingen tegen Training Academy Uden  tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; – de wederpartij Training Academy Uden  niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

 Artikel 9. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

9.1. Training Academy Uden zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Training Academy Uden kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen, (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt;

9.2. Training Academy Uden is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Training Academy Uden;

9.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Training Academy Uden aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Training Academy Uden worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Training Academy Uden zijn verstrekt, heeft Training Academy Uden het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen;

9.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Training Academy Uden de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 10. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

10.1. Training Academy Uden is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst Training Academy Uden ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; – wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

10.2. Voorts is Training Academy Uden bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

10.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Training Academy Uden op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Training Academy Uden de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.4. Training Academy Uden behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Training Academy Uden is niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens wederpartij. Training Academy Uden zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de wederpartij en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Training Academy Uden is echter nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep en welke door Training Academy Uden namens wederpartij zijn ingeschakeld;

11.2. De aansprakelijkheid van Training Academy Uden voor een beroepsfout waardoor de wederpartij schade lijdt is beperkt tot het bedrag van de factuur. Wederpartij is daarbij uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Training Academy Uden van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap;

11.3. Wederpartij is gehouden Training Academy Uden te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van Training Academy Uden ten behoeve van wederpartij;

11.4. Training Academy Uden sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de wederpartij van door Training Academy Uden verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Training Academy Uden;

  • Training Academy Uden kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de door haar uitgebrachte adviezen;
  • Training Academy Uden kan nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht aan goederen die tijdens de cursus worden gebruikt;
  • Training Academy Uden is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van cursisten;
  • . Training Academy Uden is nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van eventuele vervolgschade.

 Artikel 12. OVERMACHT

12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

12.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Training Academy Uden geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Training Academy Uden niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Training Academy Uden worden daaronder begrepen;

12.3. Training Academy Uden heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Training Academy Uden haar verplichtingen had moeten nakomen;

12.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

12.5. Voor zover Training Academy Uden ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Training Academy Uden gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 Artikel 13. RECLAMES

13.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden (trainingen) dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden (trainingen) te worden gemeld aan Training Academy Uden. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. Training Academy Uden zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Training Academy Uden in staat is adequaat te reageren;

13.2. Indien een klacht gegrond is, zal Training Academy Uden de oorsprong van deze klacht tot een zo goed mogelijk herstel brengen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk aantoonbaar te worden gemaakt;

13.3. Reclame is niet mogelijk indien: – de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Training Academy Uden; – wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Training Academy Uden (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

 Artikel 14. VERPLAATSING/VERHINDERING/ ANNULERING (training)

14.1. De wederpartij heeft kosteloos het recht 4 weken voorafgaande aan de training deelname aan de opdracht/training te annuleren per aangetekend schrijven, tenzij anders is overeengekomen in een individuele overeenkomst met Training Academy Uden;

14.2. Indien sprake is van een ‘incompany-cursus’ wordt bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen één (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd;

14.3. Indien sprake is van een open cursus wordt bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag € 30,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de wederpartij geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag;

14.4. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij Training Academy Uden. Voor deze vervanging is de wederpartij geen extra kosten verschuldigd;

14.5. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen één week voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 50% van de cursusprijs, met een minimum van € 19,50;

14.6. Training Academy Uden behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De wederpartij wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Training Academy Uden zal het door de wederpartij betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Training Academy Uden de wederpartij een alternatief aan. Indien de wederpartij hiervan gebruik maakt, wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

14.7. Annulering door de wederpartij wordt vermeerderd voor zoveel nodig met eventuele door Training Academy Uden ten gevolge van de annulering geleden schade;

14.8. Ingeval de wederpartij, dan wel door de wederpartij aangewezen cursist, na het startmoment de deelname tussentijds beëindigd of anderszins niet meer deelneemt, heeft de wederpartij geen recht op enige terugbetaling;

14.9. Training Academy Uden behoudt zich het recht om cursisten die de normale gang van zaken verstoren te verwijderen zonder restitutie van het betaalde bedrag.

 Artikel 15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Training Academy Uden behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken, vervaardigde materialen en documenten voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Training Academy Uden ter zake rechthebbende is.

Artikel 16. PARTIËLE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

17.1. De vestigingsplaats van Training Academy Uden is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Training Academy Uden moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Training Academy Uden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Training Academy Uden gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

 Artikel 18. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

18.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel;

18.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;